ඔබේ ඩොමේන් එකට නොමිලේ ඊ මේල් පහසුකම්

මාතෘකාව දැක්ක ගමන් යම් කෙනෙක් කියන්න ඉඩ තියෙනවා ” ඕක හිතන්න දෙයක්ද, ම‍ට ඩොමේන් එකකුත් තියෙනවා, හොස්ටිනුත් තියෙනවා, ඒකෙන් ම‍ට ඕන තරම් ඊ මේල් ගිණුම් හදාගන්නත් පුළුවන්” කියලා. හැබැයි පොඩ්ඩක් හිතන්න. වෙබ් හොස්ටින් කරන කෙනා හිටි ගමන් අතුරුදන් උනොත්? වෙන හේතුවක‍ටවත් කවදා හරි සර්වර් එක මාරු කරන්න වුනොත් ? වැ‍ඩේ Read more…