ඇණය හා පරාලය

ලඟින්ම තිබ්බ පරාලයකට ඇණයක් වැදුනා…. එවෙලෙ ඇණේ ගහපු කෙනා ගැන පුදුම තරහක් ඇති වුණේ…. මේ පරාලෙටත් ඇණයත් වැදුනෙ කවදාවත් නොහිතූ විදියට…. තියුණු තුඩේ වේදනාව දරා ගත්තෙ පුදුම අමාරුවකින් පරාලයක් උනාම කවද හරි ඇණයක් වදිනවනෙ කියල හිතා‍ගෙන…. ඒත් දවස් 10ක් 11ක් වගේ ‍පොඩි කා‍ලෙකින් බලන් ඉද්දිම මේ ඇණේ දරුණුවටම මලකඩ කයි Read more…