ප්‍රථමයෙන්ම මගේ බ්ලොග් අඩවියට පැමිණි ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ ගම මීරිගම. දැන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනයේ පරිගණක විද්‍යාව හදාරනවා දෙවන වසර ශිෂ්‍යයෙක් විදිය‍‍ට.

Hi, I’m Sanjaya Amarasinghe from Meerigama. Now, I’m a second Year Computer Science undergraduate at UCSC (University of Colombo School of Colombo).

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *