කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරුණු…
බත බුලතින් සපිරුණු..
හිත තුටිනු පිරුණු..
ජයෙන් ජයම වන..

සිරි සුභ නව වසරක් වේවා!


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *