බලන්න මේ රූප රාමු පෙළ. පුදුම හිතෙන කථාවක් නේද?

අපිට සතුන්ගෙනුත් ගොඩක් ‍දේ ඉගෙන ගන්න ති‍යෙනවා නේද?

See the following video. What a nice story. See, there are so many things for us to learn even from animals.

True Friends සැබෑ යහළුවෝ

I saw this video first in the FB profile of our senior Gayan Malinda Wijewickrama.

මේක ඉස්සෙල්ලාම මම දැක්කෙ අපේ ගයාන් අයියාගේ FB profile එ‍කේ. ඕගොල්ලන්ටත් ‍වැදගත් ‍වෙයි කියලා හිතුනා.