කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරුණු… බත බුලතින් සපිරුණු.. හිත තුටිනු පිරුණු.. ජයෙන් ජයම වන..

සිරි සුභ නව වසරක් වේවා!