කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරුණු…
බත බුලතින් සපිරුණු..
හිත තුටිනු පිරුණු..
ජයෙන් ජයම වන..

සිරි සුභ නව වසරක් වේවා!